1.         ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Közös Adatkezelő:
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata (továbbiakban, mint Önkormányzat vagy Adatkezelő 1)

Székhely:
1041 Budapest, István út 14.

E-mail címe:

info@ujpest.hu

Telefon:
+36 (1) 231 3101

Képviseli:
Déri Tibor polgármester

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
adatvedelem@ujpest.hu

2.         ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata ingyenesen zöldhulladékgyűjtő zsákokat biztosít az újpesti társasházak és családiházak részére a honlapján, közösségi médiafelületein, valamint gazdasági társaságai (Újpesti Városgondnokság Kft. és Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.) honlapjain és közösségi média felületein megjelent felhívásban meghatározottaknak megfelelően. Önkormányzat társasházanként 20 darab zsákot, kerületi kertesházanként 30 darab hulladékgyűjtő zsákot biztosít a meghatalmazottak, vagy a tulajdonosok részére. Az átvétel igazolására az átvevő átadás-átvételi elismervényt tölt ki az átvételkor, melyben megjelöli nevét, lakcímét, személyigazolvány számát, valamint az átvételt aláírásával igazolja. Amennyiben valaki mások nevében, meghatalmazottként is átvesz zöldhulladékgyűjtő zsákot, köteles jogosultságát erről magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolni, a meghatalmazás egy példányát Adatkezelő részére átadni. Az adatkezelésre (mind az átvételi elismervény kitöltésére, és nyilvántartására, mind a meghatalmazások megőrzésére) azért van szükség, hogy Önkormányzat a felhívásban meghatározott feltételek teljesítését biztosítani tudja (ingatlanonként csak 1 jogosult vegyen át hulladékgyűjtő zsákot), valamint azért, mert az Önkormányzatnak az államháztartási számvitel részletszabályairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 52.§, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli tv.) 165.§ alapján bizonylattal kell alátámasztania a forrásaiból finanszírozott eszközök számviteli nyilvántartásaiból való kikerülését is, azaz igazolnia kell, hogy az arra jogosultnak adta át a közös forrásokból vásárolt eszközöket. Az átadás- átvételi bizonylatokat Önkormányzat a Számviteli tv. 169. § alapján őrzi meg 8 évig. Az átvétellel az átvevő elfogadja a felhívásban megjelölt feltételeket, közöttük létrejön a felhívásban foglalt feltételek alapján az ingyenes juttatás biztosításával kapcsolatos megállapodás.

3.         ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, azaz az az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő között létrejött megállapodás teljesítéséhez, enne igazolásához szükséges. Az elismervény adatai vonatkozásában az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján is alapul, azaz az adatok kezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez is szükséges.

4.         A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI:

Az Önkormányzat kezelésében lévő személyes adatok gyűjtésébe, rendszerezésébe, a jogosultság ellenőrzésének folyamatába adatfeldolgozóként vonja be az Újpesti Városgondnokság Kft.-t, az adatfeldolgozó elérhetősége: info@ujpestivarosgondnoksag.hu.

Önkormányzat szervezetén belül a személyes adatokhoz kizárólag azok az Önkormányzat által foglalkoztatott szakemberek férnek hozzá, akiknek feladatellátásukhoz a személyes adatok ismerete nélkülözhetetlen (pl, az elszámolásokat összesítik, vagy a könyvelési adatokat ellenőrzik.)

5.         ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA (NEM EGT TÉRSÉGBE TARTOZÓ ORSZÁGBA)
Az Önkormányzat az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba.

6.         AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Önkormányzat az átvételi elismervényen rögzített személyes adatokat az átvétel évétől számított 8 évig őrzi meg a Számviteli törvény 169.§ alapján. A meghatalmazásokat Önkormányzat a hulladékgyűjtő zsák átvételi akció lezárását követő 1 hónapon belül törli.

 

7.         AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. Az Önkormányzatnak a jogérvényesítés teljesítését (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül kell biztosítania.

7.1       Hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten:

–          az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról,

–          az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,

–          a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

–          az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött időtartamról, illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről,

–          érintetti joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről,

–          arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes adatokkal, ha igen, ennek mik a körülményei.

Hozzáférési joga keretében – GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján – az érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik az Önkormányzattól a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát.

 

7.2    Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítési jog gyakorlására elektronikus, vagy papír alapú levél formájában van lehetősége az érintetteknek az 1. fejezetben meghatározott elérhetőségek használatával.

7.3     Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulása visszavonása, az adatok jogellenes kezelése, az Adatkezelő Uniós, vagy tagállami jogból eredő kötelezettsége fennállása, vagy az adatkezelés cél megszűnése esetén az Adatkezelőtől adatai törlését kérje.

 

7.4    Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:
– Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.5     Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Önkormányzat jelen adatkezelési tevékenysége során nem végez joghatással járó, vagy az érintetteket hasonlóképpen jelentős mértékben érintő automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást.

7.6 Egyéb jogorvoslati lehetőségek

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1363 Budapest, Pf.: 9.
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Tel.: 06 1/391-1400

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek hivatkozás alatt érheti el.