Tájékoztató az adatvédelemről

1.                 ADATKEZELŐ NEVE, ELÉRHETŐSÉGEI

Újpesti Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Újpesti Városgondnokság Kft vagy  Adatkezelő)

Székhely:

1044 Budapest, Óradna utca 2/a

E-mail címe: info@ujpestivarosgondnoksag.hu

Telefon:

+36 1 232 1156

Képviseli:

Etter Márk ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu

levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120.

Telefonos elérhetősége: +36 1 786 23 63

2.                  ADATKEZELÉS CÉLJA

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata ingyenesen balkonkomposztáló edényeket, balkonládákat és esővízgyűjtő edényeket ad újpesti természetes személyeknek, társasházaknak és lakásszövetkezeteknek. Az ehhez készült felhívást és adategyezetési formot gazdasági társasága az Újpesti Városgondnokság Kft. közzéteszi honlapján és egyéb felületein. Ezek során a jelentkező megadja nevét, lakcímét, telefonszámát, és  e-mail címét, illetve feltölti az igénylés feltételét képző dokumentumokat. Az adatkezelésre (a megadott adatok nyilvántartására, illetve azok alapján történő eszközátadásra) azért van szükség, hogy Önkormányzat a felhívásban meghatározott feltételek teljesítését biztosítani tudja, valamint azért, mert az Önkormányzatnak az államháztartási számvitel részletszabályairól szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 52.§, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli tv.) 165.§ alapján bizonylattal kell alátámasztania a forrásaiból finanszírozott eszközök számviteli nyilvántartásaiból való kikerülését is, azaz igazolnia kell, hogy az arra jogosultnak adta át a közös forrásokból vásárolt eszközöket. Az átadás- átvételi bizonylatokat az Újpesti Városgondnokság Kft., mint a program lebonyolítását és az eszközátadás lebonyolítását végző társaság (Adatkezelő) a Számviteli tv. 169. § alapján őrzi meg 8 évig. Az átvétellel az átvevő elfogadja a felhívásban megjelölt feltételeket, közöttük létrejön a felhívásban foglalt feltételek alapján az ingyenes juttatás biztosításával kapcsolatos megállapodás.

Az Újpesti Városgondnokság Kft. kezelésében lévő személyes adatok gyűjtésébe, rendszerezésébe, a jogosultság ellenőrzésének folyamatába adatfeldolgozóként, a weboldal karbantartásáért felelős Gopp-log Kft. –t is bevonja.

Mind az Újpesti Városgondnokság Kft-n, mind a Gopp-log Kft-n belül a személyes adatokhoz kizárólag azok az alkalmazottak férnek hozzá, akiknek feladatellátásukhoz a személyes adatok ismerete nélkülözhetetlen (pl.: a jelentkezéseket összesítik, vagy a könyvelési adatokat ellenőrzik.)

3.                  A KEZELT ADATOK KÖRE

 • név
 • lakcím
 • telefonszám
 • e-mail cím

4.                  ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapul, azaz az adatkezelés az Érintett és az Adatkezelő között létrejött megállapodás teljesítéséhez, ennek igazolásához szükséges. Az elismervény adatai vonatkozásában az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontján is alapul, azaz az adatok kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez is szükséges a 2. pontban rögzített jogszabályokra tekintettel.

5.                  ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA (NEM EGT TÉRSÉGBE TARTOZÓ ORSZÁGBA)

Az Újpesti Városgondnokság Kft. az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja  harmadik országba.

6.                  AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Újpesti Városgondnokság Kft. a felhívásban rögzített személyes adatokat az átvétel évétől számított 8 évig őrzi meg a Számviteli törvény 169.§ alapján.

7.                  AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Az Érintetteket az adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg. Az Újpesti Városgondnokság Kft.-nek a jogérvényesítés teljesítését (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül kell biztosítania.

7.1              Hozzáféréshez való jog

A GDPR 15. cikke alapján biztosítandó érintetti jog alapján az Érintett tájékoztatást, visszajelzést kérhet az adatkezelőtől személyes adatainak kezelési feltételeiről, körülményeiről, kiemelten:

 • az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések céljáról, jogalapjáról,
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • az Érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelések

vonatkozásában az adatok tárolására kitűzött időtartamról, illetve a megőrzési idő meghatározásának szempontrendszeréről,

 • érintetti joggyakorlási lehetőségeiről, jogorvoslati lehetőségekről,
 • arról a körülményről, hogy automatizált döntéshozatalt, profilalkotást végez-e az adatkezelő a személyes adatokkal, ha igen, ennek mik a körülményei.

Hozzáférési joga keretében – GDPR 15. cikk (4) bekezdése alapján – az érintettek egy alkalommal díjmentesen kérhetik az Újpesti Városgondnokság Kft.-től a róluk kezelt személyes adatok elektronikus másolatát.

7.2        Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Újpesti Városgondnokság Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az adatkezelésében lévő, pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítési jog gyakorlására elektronikus, vagy papír alapú levél formájában van lehetősége az érintetteknek az 1. fejezetben meghatározott elérhetőségek használatával.

7.3          Törléshez való jog

A GDPR 17. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulása visszavonása, az adatok jogellenes kezelése, az Adatkezelő Uniós, vagy tagállami jogból eredő kötelezettsége fennállása, vagy az adatkezelés cél megszűnése esetén az Adatkezelőtől adatai törlését kérje.

7.4       Az adatkezelés korlátozásához való jog

A GDPR 18. cikke alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

7.5  Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120. 34., E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

Az adatkezelési tájékoztató letölthető innen.