II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete szerint.

II.1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Tevékenységre vonatkozó jogszabályok

Szabályzatok

II.2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Társaságunk vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.

II.3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Társaságunk vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.

II.4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Társaságunk nem lát el hatósági feladatokat, ügyfélszolgálattal nem rendelkezik. Közfeladatokat ellátó szolgáltató társaságként honlapunkon található bejelentő és információs felületeinken érhetnek el bennünket.

II.5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

II.6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

II.7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Előkészítés alatt.

II.8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Ezen szabályokat, dokumentumokat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának rendeletei, közgyűlési jegyzőkönyvei és Fővárosi Közgyűlési határozatai tartalmazzák: lásd: https://www.ujpest.hu/ portálon a mindenkor hatályos előírások szövegét

II.9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Társaságunk vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.

II.10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

Társaságunk vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.

II.11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Társaságunk pályázatot nem írt ki.

II.12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

II.13

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az elektronikus információszabadság oldalak létrehozásának célja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb kötelező közzétételt előíró jogszabályban foglaltak maradéktalan végrehajtása.

A törvényben meghatározott közfeladatot ellátó szerveknek a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatoknak a törvényben meghatározott körét, közzétételi listában elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzé kell tenni.

Így a látogatók ezeken az oldalakon tájékoztatást kapnak a Újpesti Városgondnokság Kft. szervezetét, működését, feladat-és hatáskörét, gazdálkodását stb. érintő információkról.

Természetesen az oldalról letölthető közérdekű információk mellett továbbra is lehetőség van szóban, írásban vagy elektronikus úton közérdekű adatokat igényelni.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényekkel kapcsolatos illetékes szervezeti egység: Újpesti Városgondnokság Kft. (1044 Budapest, Óradna u. 2/a.; e-mail: info@ujpestivarosgondnoksag.hu)

Kijelölt adatvédelmi felelős személy:

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.

E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu

levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

A közérdekű adatok szolgáltatásával kapcsolatos költségek:

A közérdekű adatok elektronikus szolgáltatása ingyenes, papír alapú kérése esetén a fénymásolás díját szükséges előre megfizetni (11 Ft + Áfa+ mindenkori hatályos postaköltség)

II.14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Tevékenységgel kapcsolatos statisztikai adatok

2019. évi statisztikák

2020. évi statisztikák

2021. évi statisztikák

II.15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

  1. évben kettő alkalommal történt közérdekű adatkérés, melyet teljesítettünk

II.16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

II.17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Társaságunk nem rendelkezik ilyen általános szerződési feltételekkel.

II.18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Közzététel elérése: https://ujpestivarosgondnoksag.hu/kozerdeku-adatok/ legördülő menüpontjai alatt.

II.19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Társaságunknál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Társaságunknál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Társaságunknál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Társaságunk vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.

II.23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Társaságunknál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.

II.24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Társaságunk vonatkozásában nem értelmezhető közzétételi egység.

II.25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Társaságunknál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat.